Kategoriler

BİGA KENT HİZ. TUR SAN VE TİC. A.Ş.

BİGA KENT HİZ. TUR SAN VE TİC. A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA GERÇEK KİŞİ- TEDARİKÇİ- MÜŞTERİ-İŞ ORTAĞI- GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ AYDINLATMA METNİ

Biga Kent Hiz. Tur San ve Tic. A.Ş. (“Şirket”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

 • İşlemeye Konu Olan Kişisel Veriler

Veri Kategorisi

İşlemeye Konu Veri Türleri

Veri Konusu Kişi Grubu

Kimlik Bilgisi

Ad Soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası vb. bilgiler

Hissedar

Habere Konu Kişi

Tedarikçi

Tedarikçi Çalışanı

Müşteri

Müşteri Çalışanı

İş Ortakları

Öğrenci

Veli/Vasi Temsilci

 

İletişim Bilgisi

İletişim (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi)

Hissedar

Habere Konu Kişi

Tedarikçi

Tedarikçi Çalışanı

Müşteri

Müşteri Çalışanı

İş Ortakları

Veli/Vasi Temsilci

 

Hukuki İşlem

(Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi)

Hissedar

Tedarikçi

Müşteri

Veli/Vasi Temsilci

Müşteri İşlem

(Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş̧ bilgisi, talep bilgisi gibi)

Müşteri (ürün ve hizmet alan kişi)

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.

Hissedar

Habere Konu Kişi

Tedarikçi

Tedarikçi Çalışanı

Müşteri

Müşteri Çalışanı

Veli/Vasi Temsilci

Ziyaretçi

Risk Yönetimi

(Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için islenen bilgiler vb.)

Hissedar

Habere Konu Kişi

Tedarikçi

Tedarikçi Çalışanı

Müşteri

Müşteri Çalışanı

Veli/Vasi Temsilci

İşlem Bilgisi

(IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)

Hissedar

Ziyaretçi

Finansal Bilgi

(Bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri gibi) Kurum ile ilişkili kişiler arasındaki hukuki ilişki kapsamında yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler

Hissedar

Habere Konu Kişi

Tedarikçi

Müşteri

Veli/Vasi Temsilci

Mesleki Deneyim

(Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri gibi)

Veli/Vasi Temsilci

 

 

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 

 

(Görsel ve işitsel kayıtlar gibi)

Hissedar

Habere Konu Kişi

Tedarikçi

Tedarikçi Çalışanı

Müşteri

Müşteri Çalışanı

Veli/Vasi Temsilci

Ziyaretçi

Sağlık Bilgileri

(Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri gibi)

Öğrenci

Veli/Vasi Temsilci

Diğer Bilgiler

(Kullanıcı tarafından belirlenecek veri türleri gibi)

 

 •  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu sıfatıyla işlemekteyiz:

 • 5393 sayılı Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca BİGA Belediyesi’nin görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek hizmetlerin ifası,
 • Şirketimiz ve BİGA BELEDİYESİ arasında iletişim ve iş birliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi,
 • Şirketimiz, BİGA BELEDİYESİ ve BİGA BELEDİYESİ’ ne bağlı diğer iştirak şirketleri tarafından üretilen, sunulan ürün ve hizmetlerin ticari/kamu amaçlarımızın gerçekleştirilmesi doğrultusunda tedarikçilere, iş ortaklarımıza, kamu kurumlarına ulaştırılmasını temin,
 • Satın alma ve kurumsal yazışmalarımızın yürütülmesi,
 • Misafirlerimizin ve Şirketimize ait binaların güvenliğinin, kamera kaydı ve sair güvenlik önlemleri ile sağlanabilmesi ve giriş-çıkışların kontrol edilebilmesi,
 • İş yerinde meydana gelebilecek olaylarda disiplin sürecinin işletilebilmesi,
 • Kreş, Gündüz Bakım Evi kayıt işlemlerinin yürütülmesi,
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 

 • Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde:

 • Kamusal hizmetlerimizin/ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin ve koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklıklarımıza ya da BİGA BELEDİYESİ ve BİGA BELEDİYESİ İştirak Şirketlerine,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre kamusal hizmet niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla BİGA BELEDİYESİ, Sayıştay, Kamu İhale Kurumu, İl Sağlık Müdürlüğü ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; ilgili sözleşmeler kapsamında özel entegratör firmalarına, bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir/muhasebe firmalarına,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına,
 • Ortak veri tabanı oluşturulması ve işlerliğinin kolaylaştırılması, iletişim kolaylığının sağlanması, amacıyla kurumsal olarak bağlı olduğumuz BİGA BELEDİYESİ ve BİGA BELEDİYESİ İştirak Şirketleri ile tedarikçi ve çözüm ortaklarımıza,
 • Kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla mali, ticari, yönetim, insan kaynakları ve çeşitli alanlarda uzman danışmanlık firmalarına,
 • Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimize,
 • Şirketimizin faaliyet konularını ve kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Bankacılık ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla banka ve finans kurumlarına ve iş ortaklarımıza,
 • Hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, BİGA BELEDİYESİ ve BİGA BELEDİYESİ İştirak Şirketlerine,
 • Etkinlik, konferans, kutlama ve benzeri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla BİGA BELEDİYESİ’ ne, BİGA BELEDİYESİ İştirak Şirketlerine ve bu alanda faaliyet gösteren hizmet alınan firmalara,
 • Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, hastanelere ve sağlık kuruluşlarına,
 • İşletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla, yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,
 • Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,

 

D. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, Beyaz Masa, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş sözleşmeler, sosyal medya uygulamaları, BİGA BELEDİYESİ ve diğer İştirak Şirketlerinden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin kamusal nitelikteki hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir. 

 E. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir. Kamu hizmetinden kaynaklanan istisna kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

 F. İlgili Kişinin Hakları

Her ilgili kişi, KVKK’nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Şirketimizin aşağıda yazılı adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle yazılı olarak bildirebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. 

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

Biga Kent Hiz. Tur San ve Tic. A.Ş.

Mersis No: 0170031218900013

WEB Sayfası: www.bigakenthizmetleri.com

E-Mail: kenthizmetleri@biga.bel.tr

Adres: Sakarya Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No:12/ Biga /Çanakkale

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Resim
Sakarya Mah. Kıbrıs Şehitleri Cd. No:10 Biga / Çanakkale
kenthizmetleri@biga.bel.tr
www.bigakenthizmetleri.com ©
X